Wczytywanie
Zamknij
Zamknij
 

Warunki współpracy

 

Ogólne warunki współpracy dostępne również w wersji PDF - pobierz

 

§ 1 Ogólne warunki realizacji Zamówień

 

1.1 Zamówienia przyjmowane będą tylko i wyłącznie w formie pisemnej na formularzu ‘’Zamówienie” z podaniem wszelkich danych identyfikacyjnych (numer NIP, adres siedziby, numer telefonu, faks, nazwisko osoby/osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego, pieczęć firmowa i czytelny podpis osoby zamawiającej).

1.2 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do zamówienia, po przyjęciu zlecenia do realizacji przez Abero wymaga formy pisemnej jako aneks do konkretnego zamówienia pod rygorem nieważności. Takie zmiany zostaną wdrożone, o ile będzie to możliwe, przy czym dowodem potwierdzającym możliwość wykonania zmian jest złożenie podpisu przez przedstawiciela Abero na aneksie do umowy. Jeżeli wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej, związane jest z dodatkowymi kosztami, fakt ten należy wpisać w aneksie.

1.3 Poprzez podpisanie niniejszych Warunków Współpracy Zamawiający upoważnia Abero do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.4 W przypadku nie zastosowania się Zamawiającego do wymogów formalnych opisanych w niniejszych Warunkach Współpracy, Abero zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5 Osoba podpisująca Zamówienie powinna widnieć w dokumentach rejestrowych podmiotu Zamawiającego, jako osoba mogąca reprezentować ten podmiot przy zawieraniu umów, lub posiadać odrębne upoważnienie do tej czynności, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować dany podmiot na tej płaszczyźnie. Osoba zamawiająca, która nie prześle takiego upoważnienia, nie poinformuje o utracie ważności takiego upoważnienia, lub o zmianach w dokumentach rejestrowych podmiotu zamawiającego, mogących wpłynąć niekorzystnie wobec Abero w trakcie i po realizacji niniejszego zamówienia, bierze na siebie całą odpowiedzialność, jaką w momencie gdy upoważnienie byłoby aktualne, ponosiłaby firma którą reprezentuje.

1.6 Jeżeli zamówienie składane jest w Abero po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej. (Pod pojęciem aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zamówienia).

1.7 W przypadku kolejnych Zamówień, Zamawiający zobowiązują się do aktualizowania dokumentów wymienionych w ustępie 1.6 co 6 miesięcy.

1.8 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami wobec Abero, firma zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kolejnych zamówień przed zapłatą zaległych należności. Ponadto, jeżeli w trakcie realizacji kolejnych zamówień zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek spóźnienia w regulowaniu płatności Abero ma prawo wstrzymać bieżące produkcje, lub wydanie gotowego towaru do momentu zapłaty. Abero ma prawo ponadto obciążyć Zamawiającego wszelkimi kosztami związanymi z przestojem w produkcji. Jeżeli Abero pisemnie poinformuje Zamawiającego o podjęciu jednej z wyżej wymienionych decyzji, Abero nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego związanej z nieterminowym wykonaniem lub odstąpieniem od realizowania Zamówienia, nawet gdy postanowienia innych umów pomiędzy Stronami stanowią inaczej.

 

§ 2 Warunki płatność

 

2.1 Ceny towarów zawarte w ofertach Abero ustalone są na bazie EX WORKS ( nie zawierają kosztów dostawy) chyba że zapisy w ofercie cenowej stanowią inaczej.

2.2 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji płatności gotówkowych za wykonane zamówienia, o których mowa w zdaniu powyższym, Klient może ubiegać się o uzgodniony indywidualnie termin płatności.

2.3 W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Abero ma prawo zmienić dotychczas obowiązujące pomiędzy stronami warunki współpracy, w tym ceny, warunki płatności, warunki dostaw i terminy realizacji, bez informowania Zamawiającego o tym fakcie.

2.4 W przypadku spóźnień w regulowaniu płatności za otrzymany towar, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych, oraz dodatkowo kary w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu płatności, wskazanego na fakturze. Dodatkowe kary płatne będą w terminie 7 dni od daty dostarczenia noty obciążeniowej/odsetkowej do Zamawiającego.

2.5 W przypadku realizacji zamówień partiami Abero ma prawo wystawić fakturę za poszczególne części Zamówienia bezpośrednio po wykonaniu każdej z nich.

2.6 Jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą uzgodnionej zaliczki, Abero ma prawo wstrzymać, lub przerwać realizację zlecenia, odmówić wydania towaru, obciążyć Zamawiającego kosztami realizacji części, lub całości zamówienia.

 

§ 3 Materiały graficzne i akceptacja próbek kolorystycznych

 

3.1 Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania materiałów graficznych zgodnie z aktualną specyfikacją przesłaną przez Abero. Abero zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania aktualnej specyfikacji do przygotowania materiałów graficznych na każde żądanie Zamawiającego. Materiały graficzne należy dostarczyć e-mailem (materiały do 3MB), zapisane na nośniku CD, poprzez strone WeTransfer, udostępniając własny serwer FTP.

3.2 Wybierając jeden z powyższych sposobów dostarczania materiałów graficznych, należy o tym fakcie powiadomić przedstawiciela Abero, który opisze formę dostarczania plików na formularzu zamówienia, gdzie powinna być oznaczona data i godzina dostarczania/udostępnienia materiałów graficznych dla Abero. W przypadku wybrania formy udostępniania plików na serwerze FTP Zamawiającego, na zamówieniu należy wpisać ścieżkę dostępu do pliku oraz dokładną datę i godzinę kiedy pliki zostaną udostępnione. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest w stanie określić sposobu dostarczana pliku przy podpisywaniu zamówienia, na formularzu należy wpisać jedynie datę dostarczania/udostępniana pliku. Sposób dostarczenia pliku zostanie ustalony pomiędzy stronami później, drogą e-mail.

3.3 W przypadku, gdy pliki nie zostaną w odpowiednim czasie, lub formie udostępnione Abero zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zlecenia, lub obciążenia zamawiającego kosztami „przestoju maszyny’’, o czym powinno w formie pisemnej (list, fax, e-mail) poinformować Zamawiającego.

3.4 Wszelkie ingerencje w pliki związane z nieprawidłowym ich przygotowaniem będą się wiązały z dodatkowymi opłatami według aktualnej stawki za godzinę pracy grafika w Abero, o czym przed przystąpieniem Abero powiadomi Zamawiającego.

3.5 Zamawiający powinien wraz z materiałami graficznymi w oznaczonym czasie udostępnić chromalin lub podglądy w jpg, na podstawie którego zostanie wykonane Zlecenie. Dopuszcza się możliwość drukowania prac bez cromalinu jedynie w przypadku, gdy uda się kolory określić w pliku, lub formie opisowej według Pantone –(proste pliki wektorowe).

3.6 W przypadku, gdy Zamawiający nie prześle cromalinu lub jpg, oraz wszelkich kolorów w pliku, lub formie opisowej, Abero nie bierze odpowiedzialności za kolory uzyskane w procesie druku, farbowania itd.

3.7 Abero nie ponosi odpowiedzialności za jakość wydruków, wykonanych na powierzonym materiale, jeżeli ten będzie posiadał wady, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie wydruku, o czym poinformuje Zamawiającego.

3.8 Abero nie ponosi odpowiedzialności za odpady powierzonego materiału, powstające zwyczajowo przy procesie druku.

3.9 Zamawiający ma prawo do zamówienia bezpłatnego wydruku próbnego (maksymalnie dwie próbki), lub próbki kolorystycznej materiału dla zleceń, których wartość przekracza 3.000zł PLN (netto). W przypadku zleceń poniżej tej sumy Zamawiający zapłaci ustaloną kwotę za wydruk próbny. (W przypadku braku akceptacji dwóch pierwszych próbek kolorystycznych wydruku, Zamawiający zapłaci za kolejne wykonane próbki kwotę ustaloną pomiędzy stronami. We wszystkich przypadkach Abero nie pokrywa kosztów transportu związanych z dostarczeniem próbki wydruku do Zamawiającego). Zamówienie wydruku próbnego powinno zostać zawarte na formularzu zamówienia wraz z zestawieniem kosztów, które będą z wykonaniem próbki związane. Ewentualne koszty dodatkowe związane z wykonaniem próbek wydruku, będą każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego.

3.10 W przypadku nie zamówienia wydruku próbnego, Zamawiający akceptuje wszelkie różnice kolorystyczne, lub jakościowe pomiędzy wydrukiem na produkcie gotowym a pożądanymi z cromalinu, jpg lub opisu, mogące wynikać z rodzaju użytej technologii, specyfik danej maszyny drukującej, rodzaju materiału, na którym wydruk jest wykonany, rodzaju farb, oraz innych obiektywnych czynników.

3.11 Akceptacja wydruku próbnego stanowi również akceptację ewentualnych błędów w składzie oraz innych uchybień mogących powstać przy pracach na pliku.

3.12 Jeżeli klient przy składaniu zamówienia nie zażąda zwrotu powierzonych materiałów służących do wytworzenia gotowego produktu (takie jak płyty CD, cromalin, wzorcowe produkty itp.) materiały te przechodzą na własność Abero bezpośrednio po wykonaniu zamówienia.

3.13 Wszelkie koszty związane z ewentualnym zwrotem materiałów, o których mowa w ustępie 3.13, poniesie Zamawiający.

 

§ 4 Pakowanie gotowych produktów

 

4.1 Standardowo, prace drukowane pakowane są w kostki lub rulony i zabezpieczone papierem , folią lub kartonem. W przypadku figur pneumatycznych figurę pakuje się w tkaninową torbę transportową i karton.

4.2 Powyższe mają zastosowanie, jeżeli nie ustali się inaczej.

4.3 Żądanie innego rodzaju pakowania, niż standardowe może się wiązać z dodatkowymi kosztami oraz wymaga dostarczenia szczegółowego rysunku, opisu składania i pakowania wydruku. Brak otrzymania dokładnej instrukcji i akceptacji ewentualnych kosztów tzw. ‘’niestandardowego pakowania’’ może się wiązać z niedotrzymaniem terminu realizacji, za co Abero nie bierze odpowiedzialności.

4.4 Abero nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek spowodowane zastosowaniem nieodpowiedniego sposobu spakowania towaru, w przypadku, gdy inne niż standardowe nie zostało zlecone przez Zamawiającego. Zakłada się że Zamawiający jest zawsze świadomy, konieczności zastosowania specjalnego rodzaju opakowania produktu dla wybranego rodzaju transportu i jego specyfiki (tj. miejsce dostawy, sposób dostawy, specyficzny charakter produktu, czas transportu itp.)
O zamówieniu niestandardowego opakowania, Zamawiający powinien poinformować Abero w odpowiednim czasie przed wysyłką, umożliwiającym przygotowanie opakowania.

4.5 W przypadku dostaw produktów partiami Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z podzieleniem całości zamówienia na części, o ile takie powstaną.

 

§ 5 Transport

 

5.1 Zamawiający może odebrać towar własnym transportem lub, na zlecenie Zamawiającego towar może zostać wysłany za pośrednictwem tzw. „zewnętrznych środków’’ tj. firm spedycyjnych, kurierskich itp.

5.2 Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.

5.3 W przypadku wystąpienia opóźnienia terminu wystawienia gotowego, spakowanego produktu do odbioru, z przyczyn od Abero niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

5.4 Odpowiedzialność za towar (opóźnienia dostaw, uszkodzenia paczek, zagubienie towaru itp.) Abero ponosi jedynie do momentu wydania towaru z magazynu.

5.5 W przypadku transportu realizowanego przez Abero za pomocą własnego taboru, odpowiedzialność za towar ponosi Abero, aż do momentu jego przekazania Zamawiającemu w umówionej lokalizacji.

5.6 Abero nie ponosi odpowiedzialności za towar wysyłany za pośrednictwem tzw. „zewnętrznych środków’’ tj. firm spedycyjnych, kurierskich itp. W przypadku korzystania z takich środków, zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili przekazania towaru do transportu a na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem, a także ryzyko utraty lub zniszczenia.

5.7 Zamawiający odbierając towar od firmy kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, a w przypadku jej uszkodzenia do sporządzenia pisemnej reklamacji usługi kurierskiej w obecności kuriera.

5.87 Wszelkie roszczenia Klienta (Zamawiającego) wobec opóźnień, uszkodzeń przesyłek, zagubień towaru itp. zaistniałymi przy dostawach tzw. ‘’zewnętrznymi środkami” rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem i warunkami współpracy każdego z tych podmiotów na płaszczyźnie świadczonych usług wyłącznie między Zamawiającym a przewoźnikiem.

 

§ 6 Reklamacje

 

6.1 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków jakościowych w zamawianych towarach Zamawiający zobowiązany jest przesłać odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną wad w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

6.2 Wszelkie braki ilościowe powinny zostać stwierdzone w momencie dostawy i opisane przez osobę odbierającą towar na kopii dokumentu WZ należącej do przewoźnika.

6.3 Odstępstwo od ust. 6.2 przewidziane jest jedynie w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są towary drobnicowe w dużych, trudnych do szybkiego przeliczenia ilościach, spakowane w ten sposób, że ich dokładnej ilości nie można stwierdzić przy odbiorze towaru – (np. zamknięte opakowanie/karton/skrzynia, w której znajduje się 1000 szt. małych baloników). W takim przypadku o fakcie braków ilościowych Zamawiający powiadomi nie później niż 24 godz. licząc od momentu otrzymania towaru.

6.4 Na żądanie Abero, w celu przeprowadzenia analizy zasadności reklamacji, Zamawiający dostarczy reklamowany towar na adres Abero. Ustalenie sposobu i kosztów dostawy reklamowanych produktów do Abero musi się odbyć przed dostawą, co zagwarantuje Zamawiającemu pokrycie tych kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6.5 Reklamacji podlegają jedynie wadliwa część/elementy towaru, a nie cała dostawa.

6.6 Wartość towaru dla pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zostanie odliczona od wartości kolejnego zamówienia lub zwrócona przelewem, w zależności od ustaleń stron.

6.7 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, przystąpieniu do dalszej jego obróbki (docinanie, dogrzewanie, wykończenie itd), lub przystąpieniu do używania/eksploatacji danego towaru, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przystąpieniem do czynności wymienionych powyżej należy do obowiązku Zamawiającego.

6.8 Abero ustosunkuje się do zasadności reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych po jej zgłoszeniu.

6.9 W przypadku, gdy Zamawiający zażąda ponownej realizacji części Zamówienia, do której wniósł zastrzeżenia w formie pisemnej reklamacji, przysługuje mu prawo do ponownego zamówienia spornego przedmiotu oraz obowiązek uiszczenia zapłaty za ten przedmiot na warunkach z zamówienia, którego spór dotyczy.

6.10 W przypadku, gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozstrzygnięta w całości lub w części, zostanie wystawiona korekta na całość lub część kwoty, a ewentualna nadpłacona kwota zgodnie z postanowieniami Stron zostanie rozliczona w kolejnych zamówieniach lub zwrócona na konto Zamawiającego w ciągu 3 roboczych dni, od daty dokonania pisemnych ustaleń przez Strony, wraz ze stosowną korektą faktury.

 

§ 7 Prawa autorskie

 

7.1 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich do materiałów, które udostępnia do wykonania zlecenia.

7.2 Na mocy niniejszej umowy Abero posiada prawo do wykorzystania udostępnianych przy realizacji kolejnych zleceń materiałów graficznych i zdjęć gotowych produktów w celach promocyjnych Abero..

 

§ 8 Rezygnacja

 

8.1 Po podpisaniu Zamówienia Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów jedynie w przypadku, gdy otrzyma od Abero pisemne oświadczenie o możliwości rezygnacji z zamówienia bez dodatkowych kosztów.

8.2 W przypadku rezygnacji z zamówienia, która wiąże się z dodatkowymi kosztami, Zamawiający może wycofać zamówienie jedynie po przesłaniu pisemnej akceptacji koszów zastępczych związanych z rezygnacją z danego zamówienia. Za ewentualne koszty zastępcze, Zamawiający zapłaci w terminie 7 dni licząc od daty wystawienia faktury przez Abero.

8.3 Nie przewiduje się możliwości rezygnacji poza przypadkami opisanymi w ust. 8.1 i 8.2.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

9.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez jedną ze stron, przez odpowiednie pisemne oświadczenie woli. Wobec woli wyrażonej przez Zamawiającego, powyższy zapis ma jedynie zastosowanie, jeżeli w danym momencie nie są dla niego realizowane żadne Zlecenia i gdy Zamawiający uregulował wszelkie płatności za wystawione przez Abero faktury i rachunki. W innym przypadku umowa wygasa dopiero po spłaceniu całości należności wobec Abero.

9.2 Wszelkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

9.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.4 Składający zamówienie zapoznał się z OWW, akceptuje je i wyraża zgodę na realizację zamówienia na ich podstawie.

Poznaj naszą pełną ofertę dla promocji Twojej marki!

Nasza oferta

ul. Szafirowa 2 lok 10

63-400 Ostrów WielkopolskiTel. kom. +48 506 490 200

E-mail: kontakt@abero.pl

Newsletter

Ta strona internetowa używa ciasteczek (cookies). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.